Miljöpolicy

Vi ska möta våra kunders krav på kvalitet i utförande av städuppdrag samtidigt som vi skall tillgodose bästa möjliga miljöanpassning vid arbetets utförande.

Vid val av städmetoder och rengöringskemikalier skall vi arbeta med en helhetssyn som innebär att bästa teknik och kemikalier utnyttjas med avseende på miljöhänsyn och kundens kvalitetskrav.

De restprodukter som uppkommer inom verksamheten skall så långt som möjligt återföras till ett kretslopp genom återvinning eller återanvändning.

Vi skall sträva efter att effektivisera transportarbetet som verksamheten genererar så att miljöbelastningen från transporterna minimeras.

För att upprätthålla en hög kunskapsnivå om miljöhänsyn inom företagets verksamhetsområde skall kontinuerlig utbildning ske av personalen.